Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Muziek op Schoot cursussen die ik geef:


Begrippen:
Cursist: betalende (groot)ouder of verzorger, die normaal gesproken met het kind mee komt

Docent: Nienke Wieringa

Aanmelding, plaatsing en groepsindeling
Aanmelding vindt plaats middels het volledig invullen en versturen van het inschrijfformulier.

Dit digitale formulier is hier te vinden. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een e-mail met een ontvangstbevestiging. Het moment van ontvangst van inschrijving bepaalt uw plaatsing.

Alleen bij voldoende deelname (minimaal 3 kinderen per groep) zullen de genoemde cursussen kunnen starten. Als de groep vol is (10 aangemelde kinderen) worden er op leeftijd gebaseerde groepen samengesteld.

U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld of de cursus start en in welke groep u bent ingedeeld met uw kind. Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Bij gegronde reden kan na overleg een kind in een andere groep geplaatst worden.

Inschrijven van 2 kinderen per 1 ouder/verzorger is mogelijk. Plaatsing in een leeftijdsgroep vindt plaats na overleg tussen docent en ouder/verzorger.

Indien de cursussen op een locatie/dagdeel vol zijn, kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen en krijgt u voorrang bij plaatsing bij de start van de volgende cursus.

Lesgeld
Tegelijkertijd met de bevestiging dat de cursus door gaat, krijgt u per email een factuur toegezonden.

De cursustarieven worden per cursus vastgesteld en op de website gepubliceerd. Het cursusbedrag geldt per kind en dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt op het vermelde rekeningnummer op de factuur onder vermelding van het factuurnummer.

Lestijden
De cursussen starten bij voldoende aanmeldingen op de op de website genoemde data.

De les start op het aangegeven tijdstip, tenzij anders overlegd.
In de schoolvakanties en andere verplichte vrije dagen is er geen les.

Uitval van een les a.g.v. omstandigheden van de docent
Bij ziekte van de docent of dringende familieomstandigheden zal de les helaas komen te vervallen.

In dit geval wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd door de docent, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les. Lessen die de docent door omstandigheden niet heeft kunnen geven, worden zo mogelijk na afloop van de cursus ingehaald. In geval dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt restitutie van het lesgeld over de niet gegeven les(sen) verleend.

Afzeggen van een les door cursist
Wanneer u niet in staat bent een les bij te wonen, wordt u verzocht dit te melden bij de docent.

Dit kan per email op de dag voorafgaand aan de les of per sms/app tot een uur voor aanvang van de les.
Als het kind ziek is (bijvoorbeeld hevig hoesten, koorts, kinderziekten of griep) kan het niet aan de les deelnemen en wordt u verzocht zich af te melden. Een zieke (groot)ouder kan zich laten vervangen door een andere volwassene waar het kind mee vertrouwd is.

Voortzetting/beëindiging van de cursus en restitutie van het cursusbedrag
Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist en bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid. In dit geval is het mogelijk een schriftelijke aanvraag tot restitutie van een deel van het cursusbedrag in te dienen.

Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven.

Aansprakelijkheid
De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist. Cursisten dienen goed om te gaan met de cursuslocatie. Cursisten blijven altijd verantwoordelijk voor hun kind. De docent draagt de verantwoordelijkheid de te gebruiken materialen schoon en hygiënisch aan te leveren.

Privacy verklaring
De docent heeft respect voor de privacy van de cursisten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan de docent wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Deze persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of ter beschikking gesteld. De docent waardeert het vertrouwen dat er in haar wordt gesteld en zal daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens en de bewaring daarvan omgaan.

Wanneer er tijdens de lessen foto’s/video’s worden gemaakt (door of voor de docent EN door cursisten), zullen deze nooit op de website geplaatst worden zonder toestemming van de (mede-) cursisten.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien of bij klachten, zal in overleg tussen docent en cursist gezocht worden naar een bevredigende oplossing.

 

cropped-de-vrolijke-noot-2

© 2016

 

Of download de algemene voorwaarden hier als pdf: algemene-voorwaarden